Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

.Predmetom predloženej ŽoNFP je projekt Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo, ktorého hlavnými cieľmi sú:

• Zamedziť hromadeniu zrážkovej vody na vyšpecifikovanom území mesta – miesta, ktoré malo v minulosti charakter lokálnej depresie,

• Eliminovať nepriepustné plochy mesta Gabčíkovo vybudovaním retenčno/vsakovacích priekop vo forme dažďovej záhrady,

• Adaptovať sa na klimatické zmeny.

Hlavná aktivita projektu (HAP) - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine pozostáva z jedného vodozádržného opatrenia - sústavy dažďových záhrad vo forme retenčno/vsakovacích priekop v meste Gabčíkovo. Konkrétne sa jedná o výstavbu štyroch priekop vo forme dažďovej záhrady, ktoré budú umiestnené v rámci zeleného pásu medzi miestnou komunikáciou a chodníkom pouličnej zástavby rodinných domov na križovatke Vinohradskej a Hviezdnej ulice v Gabčíkove.

Aktivita počíta aj so zabezpečením a osadením mobiliáru – parkovej lavičky, odpadkového košu a cyklostojanu, čo zvýši funkcionalitu novovybudovaného územia mesta. Okrem environmentálnej a socioekonomickej funkcie, v projekte riešené územie získa aj turisticko-relaxačnú funkciu.  HAP je dopĺňaná podpornými aktivitami: projektový manažment a zabezpečenie plagátu informujúceho o financovaní projektu z prostriedkov EÚ. Obe podporné aktivity budú zabezpečené externými dodávateľmi.

Cieľovou skupinou projektu je obyvateľstvo mesta Gabčíkovo, najmä obyvatelia spomínaných ulíc, ktorým sa výrazne zlepší kvalita bývania, keďže sa vďaka plánovanému vodozádržnému opatreniu zbavia nahromadenej zrážkovej vody, ktorá sa v súčasnosti hromadí v blízkosti ich obydlí počas období intenzívnych dažďov.

Miesto realizácie je domová zástavba na križovatke Vinohradskej a Hviezdnej ulice mesta Gabčíkovo, ktorá leží na parcele registra E č. 1138 a je zapísaná na Liste vlastníctva č. 1787.

Povinné merateľné ukazovatele projektu sú:

• Počet navrhovaných vodozádržných opatrení – 1

• Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia – 2658m2

 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk