Materská škola s VJM ulica Komenského

Materská škola s VJM ulica Komenského

História materskej školy sa začala písať v roku 1971, kedy bola postavená nová, typizovaná, päťtriedna budova na ulici Komenského.

Materská škola  sa nachádza v centre mesta v účelovej budove na ulici Komenského v spoločnej budove s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským v peknom prírodnom prostredí.

Od roku 2002 zriaďovateľom Materskej školy s VJM – Óvoda, Komenského 1113, Gabčíkovo je Mesto Gabčíkovo.

         Materská školaje 2 triednou MŠ s celodennou starostlivosťou. Skladá sa z 2 pavilónov, ktoré sú spojené spojovacou chodbou, ktorá slúži akojedáleň. V pravej časti pavilónu je umiestnená prvá trieda pre dvojročné až štvorročné deti, riaditeľňa a šatna pre zamestnancov. Druhá trieda pre päť až sedemročné  deti je umiestnená v ľavej časti pavilónu. Sociálne zariadenie má každý pavilón samostatné. Obidva pavilóny majú samostatné vchody a šatne. V hospodárskej časti školyje kuchyňa, sklady, práčovňa, kancelária vedúcejškolskej jedálne, zborovňa šatne prezamestnancov.

            Okolie školy tvorí priestranný školský dvor vybavený preliezačkami, hojdačkami a pieskoviskom a dostatočným množstvom zelene. Súčasťou školy je i terasa.

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú 4 učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti – všetky majú stredné odborné vzdelanie, tri vysokoškolské.

O plynulú prevádzku materskej školy sa starajú siedmi prevádzkoví zamestnanci.

Výchovno-vzdelávacím jazykom je jazyk maďarský. MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2 do 7 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.

Deti sú rozdelené v 2 triedach podľa veku:
          Trieda č. 1:  2- 3-4 ročných detí
          Trieda č. 2:  5-6-7 ročných detí

Základným princípom nasej materskej školy je vytvorenie materskej školy s láskavou, citovo bohatou, rodinnou atmosférou, ktorá poskytuje pocit bezpečia, v korej skutočnosť, že centre jej činnosti je dieťa, sa objavuje tak, že dáva deťom držanie, samostatnosť. Každé dieťa sa dá vychovávať, rozvíjať berúc ohľad na jeho schopnosti  a je vychovávané, rozvíjané novými spoločenskými vzťahmi, čiže každým pracovníkom materskej školy. Nech každé dieťa spozná a pozná svoje hodnoty, ale nech cíti aj to, aké má nedostatky. Nech toto prijíma prirodzene a bez akékoľvek duševného napätia.

1.     Spolupráca materskej školy s rodinou 

-          Udržiavanie aktívnych kontaktov MŠ s rodinou.

-          Plánovanie spoločných programov.

-          Deň otvorených dverí.

-          Rodinné návštevy.

-          Spoločné plánovanie výletov.

-          Informácia o tempe individuálneho vývoja detí.

-          Berieme na seba zodpovednosť, že sa budeme o deti starať, budeme ich chrániť, obklopíme ich láskou a pozornosťou podľa ich schopnosti.

 

2.    Spolupráca materskej školy so základnou školou

-          Snažíme sa o obsažný každodenný vzťah, aby deti mohli neprerušene prestúpiť do školských spoločenstiev. Vzájomne poznáme svoje programy, výchovné cieľe, predstavy.

-          Snažíme sa o spoločne pripravované programy. Spoločne pripravované programy napomáhajú k vzájomnému poznávaniu učiteľov.

 

3.    Vytvorenie zdravého spôsobu života

Cieľom výchovy k zdravému spôsobu života je vytváranie zdravých nárokov  na spôsob života, zabezpečenie telesného vývinu.

-          V záujme vytvorenia si nároku detí na čistotu pomáhame im splnením ich želaní a prosieb.

-          Snažíme sa presvedčiť rodičov, aby svoje deti obliekali vrstvovito podľa počasia a teploty v triede skupiny.

-          Individuálnymi a spoločnými pohybovými činnosťami slúžime rozvoju koordinácie pohybu detí.

-          Zabezpečíme pokojné podmienky oddychu (vetranie, ticho, rozprávka).

-          Zabezpečíme možnosť každodenného tréningu, pričom uprednostňujeme pobyt na čerstvom vzuchu.

-          Snažíme sa o vytvorenie dôverného, chápavého vzťahu, lebo to je základom starostlivosti.

-          Snažíme sa spoznať návyky prinesené z rodiny, preto sa k nim správame úprimne, vierohodne, ohľaduplne, aby cítili, že ich prijímame.

-          Pri vytváraní samostatnosti dodržujeme princíp postupnosti.

-          V období privykania osobným príkladom pomáhame v osvojení si správneho poradia návykov.

-          Individuálnymi a spoločnýni činnosťami slúžime rozvoju koordinácie pohybu detí.

-          Snažíme sa pochopiť dieťa – v prvom rade citovo.

-          Namiesto rozkazovania kladiene otázky.

 

4.    Iné vzťahy materskej školy

-          V záujme sledovania telesného vývinu detí, za účelom prípadnej pomoci spolupracujeme s detským lekárom a detským zybným lekárom

-          Spolupráca pedagogicko-psychologickou poradňou

 

Obraz dieťaťa v našej materskej škole:

Naše deti by mali byť veselé, mali by sa s dôverou obracať k dospelým, nech si dlho uchovávajú svoj úprimný úsmev, s láskou sa obracali k druhým. Z vlastnej vôle, s radosťou sa zúčastňovali všetkých činností, a považovali ich za zaujímavú hru. Nech si zachovajú svoju úprimnú zvedavosť, udržiavajú a ochraňujú svoje prostredie. Nech sa smelo pýtajú, vyjadrujú svoje názory. Mali by vedieť využiť svoju slobodu vrámci ustanovizne, prejavovali potrebnú sebadisciplínu v rozličných situáciach. Mali by poznať a používať pravidlá slušnosti, príslušné svojmu veku. Mali by sa vedieť smiať, objavovať a diviť sa.

 

Zverjňované dolumenty ŠJ

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk