Škôlky

Materské školy


Materská škola, ul. Komenského Gabčíkovo

Riaditeľka: Mgr. Anikó Zsákovicsová
Počet detí: 73 
Počet ped. zamestnancov: 8

Materská škola s výchovným jazykom maďarským, ul. Komenského Gabčíkovo

Riaditeľka: Mgr. Ildikó Bodó
Počet detí: 32 
Počet ped. zamestnancov: 4

Materská škola s výchovným jazykom maďarským, ul. Cintorínska Gabčíkovo

Riaditeľka: Bc. Mária Csörgőová 
Počet detí: 36 
Počet ped. zamestnancov: 4

Materská škola s VJM na Cintorínskej ulici č. 5, v Gabčíkove 

Naša inštitúcia bola založená v roku 1980, viac než pred dvadsiatimi rokmi. Za tie dlhé roky sa tu medzi stenami hrávalo, vychovalo viac ako dvetisíc detí, z ktorých sa viacerí stali neskôr inžiniermi, lekármi, učiteľmi, architektmi alebo významnými odborníkmi, podnikateľmi. 
Budova MŠ pôvodne bola projektovaná ako trojtriedna materská škola, momentálne prebieha výučba len vo dvoch triedach. Máme jednu miešanú / 3-4-5 ročných detí / a jednu prípravnú / z 5-6 ročných detí / skupinu na povinnú školskú dochádzku. Aj miestnosti pavilónu B využívame racionálne. V súčasnosti slúžia na športové, kultúrne a výchovné účely zriaďovateľa. 
Výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole od septembra 2008 sa uskutočňuje podľa nového školského zákona č. 245/2008 a školského programu ISCED 0, hravo, v rodinnej atmosfére. V pred primárnom vzdelávaní sú zabezpečené všetky aktivity, hravé činnosti, ktoré sú bezpodmienečne dôležité a účinné pri telesnom i duševnom vývine dieťaťa predškolského veku. 
Cieľom našej výučby v prvom rade je pokračovať v realizácii vytýčených výchovných cieľov začatých už v rodine, aplikovať pred primárne vzdelávanie v materskej škole, aby deti predškolského veku získali čo najviac poznatkov, kognitívnych vedomosti, ktoré sú potrebné k utváraniu a rozvíjaniu zdravému psychosomatickému, osobnostnému vývinu dieťaťa, k sociálnemu rozvoji ich správania sa a harmonickému spolunažívaniu s ostatnými deťmi, dospelými. 
Počas celého školského roka spolupracujeme so zamestnancami Psychologicko-pedagogického centra v Dunajskej Strede, logopedickou poradňou, lekárkou pre deti a dorast a zubnou lekárkou. 
Neustále sa zaoberáme s nadanými deťmi. Využívame možnosti výučby cudzích / slovenský, anglický / jazykov. Zaoberáme sa s výučbou detských folklórnych tancí, organizujeme návštevy divadelných predstavení / Komárňanské Divadlo M, Jókaiho / a účasť v dome hry a tanca. 
Naším prvoradým cieľom je pomôcť rodinám z nevýhodneného sociálneho prostredia. Usilujeme sa o to, aby deti pred vstupom do základnej školy mali možnosť získať všetky vedomosti, ktoré sú predpokladom k ich úspešnému zaškoleniu. 
V procese ochrany nášho okolia pravidelne organizujeme zber druhotných surovín / papier, sklo, plastické fľaše /. 
Spolu s Rodičovským združením pri MŠ s VJM organizujeme každoročne dobročinný ples, ktorý sa stal už tradíciu a významnou udalosťou našej MŠ. 
Žiaľ konštrukcia strechy budovy materskej školy je v neblahom stave, jej oprava je bezpodmienečne nutná. Radi by sme vítali všetok nezištnú finančnú i technickú pomoc odborníkov, súkromných podnikateľov.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk