Technické služby Gabčíkovo

Technické služby Gabčíkovo

Technické služby mesta Gabčíkovo je príspevková organizácia, ktorá vznikla na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 3.7.1992.

 

Hlavná činnosť príspevkovej organizácie spočíva v poskytovaní služieb verejnoprospešného charakteru, ktorá v sebe zahŕňa  hlavne nakladanie s odpadmi vznikajúcimi na území mesta Gabčíkovo. Nakladanie zahŕňa zber a transport odpadu a jeho následné zneškodnenie na skládke komunálneho odpadu. TS Gabčíkovo ďalej zabezpečuje separovaný zber odpadov na území mesta zberom plastov, skla.

 

Okrem odpadového hospodárstva v meste Gabčíkovo má TS Gabčíkovo za úlohu:  

-         kontrolu vykonávania činností na úseku údržby verejnej zelene mesta

-         údržbu miestnych komunikácií a chodníkov

-         údržbu verejného osvetlenia

-         údržbu mestského cintorína

-         spravovanie trhoviska, detských ihrísk, objektov mesta,

 

Prehľad činností TS Gabčíkovo

Odpadové hospodárstvo a čistenie mesta

- zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických osôb,  podnikateľských

  subjektov, firiem a inštitúcií

- pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre odvoz odpadov z

  domácností a podnikateľských subjektov,
- zabezpečovanie činností súvisiacich s udržiavaním čistoty mesta,
- kontrola dostatočného počtu zberných nádob na území mesta,

- odstraňovanie ilegálnych skládok odpadov v meste a v jeho okolí
- organizovanie jarných a jesenných upratovaní v meste.

 

 

Verejná zeleň mesta

- vykonávanie údržby a čistoty verejnej zelene

Údržba miestnych komunikácií

- celoročná údržba miestnych komunikácií, oprava výtlkov, výmoľov,

  prepadov, obrubníkov, chodníkov, dopravných značení, a pod.
- zimná údržba miestnych komunikácií (odhŕňanie snehu, posyp

  zasnežených a zľadovatených miestnych komunikácií)

 

Údržba verejného osvetlenia mesta

- oprava a údržba verejného osvetlenia,
- priebežné vykonávanie opráv na základe hlásení občanov.

                                                

Správa a údržba mestského cintorína

- správa a údržba mestského cintorína (odvoz odpadu, kosenie trávy,

  výsadba, orezávanie a výrub stromov, údržba chodníkov, oplotenia,

  domu smútku a pod.)
- zabezpečenie prevádzky mestského cintorína

 

Všeobecné činnosti

- prevádzka trhoviska,
- údržba detských ihrísk, pieskovísk,
- údržba mestského mobiliáru (lavičky, smetné koše a pod.),

- výsadba a opatrovanie okrasných rastlín mesta
- zabezpečenie vianočnej výzdoby mesta.

 

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu 

TS Gabčíkovo zabezpečuje zber komunálneho odpadu nasledovným spôsobom:

Odpad z rodinných domov sa zbiera každý druhý týždeň jeden krát (viď harmonogram odvozu) formou vyprázdnenia 110L smetnej (kuka) nádoby z pozinkovaného plechu a 120/240 litrových plastových nádob.

 

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu:

 

Párny týždeň:

Pondelok:

Mlynársky rad, Bratislavská, Vinohradská, Ružová, Mierová, Hviezdna, Vodárenská, Novomestská, Továrenská, Patašská, Pasienky

Utorok:

Poľná, Pažitná, Krajná, Hlboká, Kvetná, Nová, Družstevnícka, Jabloňová, Podzáhradná, Cintorínska, Čilizský rad, Dunajská, Vírová

Streda:

Krátky rad, Hlavná, Varjašská, Nový rad, Indačská, Vrbový rad, Medveďovská, Medzijarky, Spojovacia

Štvrtok:

Konopná, Žabia, Zelená, Školská, Komenského, Bočná, Bažantia, ul. Lászlóa Amadea, Brezová, Lipová, Dubová, Malá, Turbínová, Parková

Piatok:

Bytové domy na uliciach: Družstevnícka, Športová, Budovateľská, Nám. Svätej Trojice, Zdravotnícka, podniky - podnikatelia;

Časti mesta: Prístav, Hodrácka, Nad Mlynom chaty – Dunaj

 

Nepárny týždeň:

Pondelok:Voľno

Utorok: Voľno

Streda:obec Ňárad a Sap

Štvrtok:obec Kľúčovec a Pataš

Piatok:Bytové domy na uliciach: Družstevnícka, Športová, Budovateľská, Prístav;

Časti mesta: Prístav, Hodrácka, Nad Mlynom;

Ulice: Nám. Svätej Trojice, Zdravotnícka, podniky – podnikatelia.

 

Technické služby Gabčíkovo si vyhradzuje právo k zmene odvozu komunálneho odpadu v prípade poruchy dopravných prostriedkov na odvoz komunálneho odpadu a ďaľších nepredvídateľných okolností.

 

 

 

Iné

 

Zber plastov z rodinných domov

 

Zber plastov z rodinných domov sa uskutočňuje vždy prvý utorok v aktuálnom mesiaci. 

 

Zber skla

 

Vyprázdnenie kontajnerov určených na zber skla sa uskutočňuje podľa potreby – naplnenosti kontajnera.

 

Zber textilu

 

Vyprázdnenie kontajnerov určených na zber skla je určený každý druhý týždeň resp. podľa potreby.

 

Ďalšie služby

 

Vývoz fekálií sa uskutočňuje do ČOV, podľa zmluvy uzatvorenou medzi Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. a TS Gabčíkovo.

Objednanie vývozu je možné nahlásiť osobne v kancelárii TS Gabčíkovo, alebo na nižšie uvedenom telefónnom čísle.

 

Cena 1 vývozu je:

-         pre fyzické osoby.............70,00 EUR

-         pre právnické osoby.........70,00 EUR

 

Kontakt

 

Sídlo spoločnosti:

 

Technické služby

Hlavná 1039/21

930 05 Gabčíkovo

 

IČO: 31826245

DIČ: 2021117131

Prevádzková doba:

Pondelok – štvrtok: 7.30 – 15.30 hod. 

Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

 

Kontaktná osoba:

Juraj Miklós – riaditeľ

Telefón: 031/559 41 13
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk