Základná škola

Základná škola

Základná škola Gabčíkovo

Prvý zachovaný písomný doklad, ktorý sme našli v archíve našej školy je – Triedny výkaz – školský rok 1938/39. Vtedy bola škola vedená ako jednotriedna štátna Ľudová škola v Beši. Vyučovací jazyk bol slovenský.  Z obdobia 2.sv.vojny sa dokumentácia nenašla, je pravdepodobné, ako spomínajú pamätníci,žeškolská dochádzka bola obnovená až novým školským rokom 1945/46.  V roku 1948 sa obecBeš premenovala na Gabčíkovo a z Ľudovej školy v Beši sa stala Národná škola v Gabčíkove. Počas svojej existencie naša škola prechádzala rôznymi premenami a prerodmi – z Ľudovej školy na Národnú školu,  Základnú deväťročnú školu a časom sa premenovala na Základnú školu Gabčíkovo.  Novú budovu postavenú v spoločnom areáli so ZŠ s VJM, škola  dostala do užívania v auguste 1985. Od  januára 1999 je škola samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy sa stalo mesto Gabčíkovo.

V súčasnosti má škola 10 tried, 176 žiakov a pracuje tu 20 pedagogických a 12 nepedagogických zamestnancov, ktorí majú pre svoju prácu veľmi dobré podmienky. Škola má vlastnú jedáleň, telocvičňu , slušne vybavené odborné učebne. V areáli školy sa namiesto  nevyhovujúceho športového ihriska začalo v januári 2016 budovať viacúčelové ihrisko s umelým povrchom.

Škola svojim žiakom ponúka  :

·         kvalitnú výchovu a vzdelávanie

·         kvalifikovaných pedagogických zamestnancov

·         špeciálne odborné učebne – počítačové učebne,  chemicko-fyzikálne laboratórium, kuchynku, knižnicu, dielňu

·         zavedenie IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu (6  interaktívnych tabúľ s pripojením na internet, 2 počítačové učebne )

·         rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch

·         možnosť absolvovať plavecký a lyžiarsky výcvik, školu v prírode

·         kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni

Aktuálne informácie na www.zsgabcikovo.edu.sk
 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk