Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov Gabčíkovo

 

KRÍZOVÝ  PLÁN

 

Zariadenie pre seniorov je právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Gabčíkovo. Výdavky sú kryté zo štátneho rozpočtu, zo zaplatených úhrad od klientov a zo sponzorských darov. Jeho činnosť sa spravuje organizačným a prevádzkovým poriadkom. Pre klientov je vypracovaný domáci poriadok.

Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove funguje podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Na základe citovaného zákona v zariadení poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

·         pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

·         sociálne poradenstvo

·         sociálna rehabilitácia

·         ubytovanie

·         stravovanie

·         upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

·         osobné vybavenie

Ďalej sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Do tohto zariadenia sa prijímajú žiadatelia o sociálnu službu z celého Slovenska.

 

História zariadenia

                Gabčíkovo ako mesto je písomne doložená v roku 1264 pod názvom Beus. Tento názov sa v ďalších rokoch modifikoval na meno Gabčíkovo.

                U prostred veľkého parku sa nachádza zariadenie pre seniorov v rozsiahlom kaštieli. Dnešný objekt kaštieľa bol postavený v polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Základný renesančný sloh sa zachoval až do dnešných dní a je viditeľný napriek prestavbám a úpravám v neskorších obdobiach. Kaštieľ patril Amadeovcom, ktorý sa v roku 1782 sa stali grófmi. Vlastníctvo Amadeovcov v Gabčíkove sa končí v roku 1845, kedy rod v osobe Tadeáša Amade vymiera po meči. Novými majiteľmi kaštieľa sa stala rodina Uchritz. Po II. svetovej vojne kaštieľ nebol využitý.

                V kaštieli sa narodil v roku 1704 Ladislav Amadé, neskôr známy hudobník a básnik. Za legendu treba považovať zmienku, že sa tu narodil Jozef II., Habsburgský neskorší rakúsky a uhorský panovník. Múry kaštieľa v Gabčíkove vedia svoje, ale mlčia.

               

Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove bolo do prevádzky odovzdané dňa 15.5.1965 s kapacitou 155 miest. Nachádza sa v blízkosti miestneho parku, športového ihriska a autobusových zastávok smerom do Bratislavy a Dunajskej Stredy. V súčasnej dobe je pôvodná kapacita znížená ustálená na 110 miest.

                Kaštieľ bol postupne renovovaný. Ťažisko renovačných prác spadalo najmä na obdobie v rokoch 1964-65. Rekonštrukčné práce prebiehali aj v období rokov 1989-92. Kaštieľ je umiestnený na priestrannom pozemku, má parkovú časť, hospodársky dvor. Budova má jedno poschodie a suterén. Na prízemí sa nachádza administratívna časť, ošetrovňa, izby pre imobilných klientov, jedáleň, čajová kuchynka, kúpeľňa so zdvižnými a prepravnými pomôckami. Na poschodí sú izby pre klientov, spoločenská miestnosť, jedáleň, čajová kuchynka a hygienické zariadenia. V suteréne je umiestnená stravovacia prevádzka so skladovacími priestormi, práčovňa, žehliareň a kotolňa na plyn. Seniori sú umiestnení v 28 izbách. K dispozícii majú trojposteľové, štvorposteľové a päťposteľové izby.

 

Zverjňované dolumenty.

Financovanie zariadenia za rok 2022

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk