Úvod

Oznámenie

OZNÁMENIE

                          Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – hlasovací preukaz

                                               

     Volič, ktorý  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky  a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá mesto na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní  hlasovacieho preukazu.

 

O vydanie hlasovacieho preukazu môže požiadať:

 

1/ osobne:

 najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 24.5.2019)

   v úradných hodinách mesta,

 Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

2/ v listinnej forme:

-   tak, aby žiadosť o vydaniebola doručená mesta najneskôr 15 pracovných dní predo  

   dňom konania volieb (t. j. najneskôr 03.05.2019),

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3 a to:

a)       meno a priezvisko,

b)      rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

c)       štátna príslušnosť,

d)      názov mesta, názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.

e)       korešpondenčnú adresu, na ktorú mesta doručí hlasovací preukaz

 3/ prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom:

 -     možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo

      dňom konania volieb. /t. j. najneskôr 24.05.2019).

   Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

   a)    meno a priezvisko

   b)   rodné číslo ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt

         na území Slovenskej republiky,

   c)   štátnu príslušnosť,

   d)  názov mesta, názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu    

   4/ elektronicky ( e-mailom):

  - najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 03.05.2019)   

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

a) meno a priezvisko

b) rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt

 na území Slovenskej republiky , dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

c) štátna príslušnosť,

d) názov mesta, názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.

   e) korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz

 

  Ak volič v listinnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz

   prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho   

   preukazu.

  Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

 Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú

 korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mesto zašle

 hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „ Do vlastných rúk.“

   

 

    Emailové adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  

               pre voľby Európskeho parlamentu v r. 2019

                                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk