Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám


Informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. je možné vyžiadať na sekretariáte mestského úradu v pracovnom čase. Informácie je možné žiadať písomne, ústne, eletronickou, poštou a telefonicky na tel. čísle 031 5594101.

SADZOBNÍK úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)

Mesto Gabčíkovo stanovuje sadzobník úhrad za poskytnutie informácií

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

 

0,10 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,15 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,15 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,20 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
0,70 € za jeden kus diskety

 

2. Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb:

obalka: A6 1,13 €
  A5 1,26 €
  A4 1,47 €

3. Informácie zasielané telefonicky alebo faxom sú poskytované bezplatne.

4. Informácie zasielané e-mailom sú poskytované bezplatne

Žiadateľ môže uhradiť náklady za sprístupnenie informácií:

a) poštovou poukážkou 
b) bezhotovostným prevodom na účet ČSOB a.s., SK61 7500 0000 0040 2938 3701 
c) v hotovosti do pokladne mestského úradu

Tento cenník schválilo Obecné zastupiteľstvo v Gabčíkove na svojom riadnom zasadnutí dňa 21. 11. 2008.

 V Gabčíkove, 21. 11. 2008

 

PhDr. Iván Fenes LL.M, MBA, primátor mesta Gabčíkovo

 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk