Úvod

IPKZJK

JK Gabčíkovo s. r. o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo                         Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (Rozhodnutie IPKZ č.4288 - 38901/37/2010/Zál/372850109 Dátum vydania: 10. 01. 2011  Dátum  právoplatnosti: 23.02.2011) podľa § 6 zákona č. 39/2013 Z. z.    …

Vec JK Gabčíkovo, s. r. o., farma Gabčíkovo - žiadosť o zmenu integrovaného povolenia č. 4288-38901/37/2010/Zál/372850109 z 10. 1. 2011

    Z V E R E J N E N I E údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“)   a   V Ý Z V A -     zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie…

Vyjadrenie

Vážení spoluobčania !      V uplynulých mesiacoch správa o snahe zriadiť utečenecký tábor v Gabčíkove vyvolala značný rozruch. Hoci v obci zatiaľ nebol umiestnený ani jeden migrant, predsa je situácia čoraz viac napätá a to nielen v regióne, ale v celej našej krajine. Ako ste už určite počuli, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marián Kotleba a jeho politická strana,…

Referendum

Obec Gabčíkovo podľa príslušného zákona Vám oznamuje, že na základe petície, ktorá bola doručená na Obecný úrad Gabčíkovo dňa 13.07.2015 a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Gabčíkove schváleného zo dňa 13.07.2015 vyhlasuje miestne referendum. Otázka znie: Ste proti zriadeniu dočasného utečeneckého tábora v budove STU v obci Gabčíkovo? Odpoveď ANO alebo…

Strana 1 z 14

Facebook

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box