Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Škôlky

Materská škola, Komenského 1113, Gabčíkovo

Riaditeľka: Mgr. Anikó Zsákovicsová
Počet detí: 81
Počet ped. zamestnancov: 8
E-mail: ms-komenskeho@gabcikovo.sk
tel.: +421 902 388 268

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Komenského

1113, Gabčíkovo
Riaditeľka: Mgr. Ildikó Mészáros Nagy
Počet detí: 77
Počet ped. zamestnancov: 6
E-mail: msvjm-komenskeho@gabcikovo.sk
tel.: +421 902 377 825

Zverjňované dolumenty ŠJ

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Cintorínska 5, Gabčíkovo

Riaditeľka: Mgr. Denisa Fodorová
Počet detí: 52
Počet ped. zamestnancov: 4
E-mail: msvjm-cintorinska@gabcikovo.sk
tel.: 0901 707 651

Zverjňované dolumenty ŠJ

Materská škola s VJM na Cintorínskej ulici č. 5, v Gabčíkove 

Naša inštitúcia bola založená v roku 1980, viac než pred dvadsiatimi rokmi. Za tie dlhé roky sa tu medzi stenami hrávalo, vychovalo viac ako dvetisíc detí, z ktorých sa viacerí stali neskôr inžiniermi, lekármi, učiteľmi, architektmi alebo významnými odborníkmi, podnikateľmi. 
Budova MŠ pôvodne bola projektovaná ako trojtriedna materská škola, momentálne prebieha výučba len vo dvoch triedach. Máme jednu miešanú / 3-4-5 ročných detí / a jednu prípravnú / z 5-6 ročných detí / skupinu na povinnú školskú dochádzku. Aj miestnosti pavilónu B využívame racionálne. V súčasnosti slúžia na športové, kultúrne a výchovné účely zriaďovateľa. 
Výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole od septembra 2008 sa uskutočňuje podľa nového školského zákona č. 245/2008 a školského programu ISCED 0, hravo, v rodinnej atmosfére. V pred primárnom vzdelávaní sú zabezpečené všetky aktivity, hravé činnosti, ktoré sú bezpodmienečne dôležité a účinné pri telesnom i duševnom vývine dieťaťa predškolského veku. 
Cieľom našej výučby v prvom rade je pokračovať v realizácii vytýčených výchovných cieľov začatých už v rodine, aplikovať pred primárne vzdelávanie v materskej škole, aby deti predškolského veku získali čo najviac poznatkov, kognitívnych vedomosti, ktoré sú potrebné k utváraniu a rozvíjaniu zdravému psychosomatickému, osobnostnému vývinu dieťaťa, k sociálnemu rozvoji ich správania sa a harmonickému spolunažívaniu s ostatnými deťmi, dospelými. 
Počas celého školského roka spolupracujeme so zamestnancami Psychologicko-pedagogického centra v Dunajskej Strede, logopedickou poradňou, lekárkou pre deti a dorast a zubnou lekárkou. 
Neustále sa zaoberáme s nadanými deťmi. Využívame možnosti výučby cudzích / slovenský, anglický / jazykov. Zaoberáme sa s výučbou detských folklórnych tancí, organizujeme návštevy divadelných predstavení / Komárňanské Divadlo M, Jókaiho / a účasť v dome hry a tanca. 
Naším prvoradým cieľom je pomôcť rodinám z nevýhodneného sociálneho prostredia. Usilujeme sa o to, aby deti pred vstupom do základnej školy mali možnosť získať všetky vedomosti, ktoré sú predpokladom k ich úspešnému zaškoleniu. 
V procese ochrany nášho okolia pravidelne organizujeme zber druhotných surovín / papier, sklo, plastické fľaše /. 
Spolu s Rodičovským združením pri MŠ s VJM organizujeme každoročne dobročinný ples, ktorý sa stal už tradíciu a významnou udalosťou našej MŠ. 
Žiaľ konštrukcia strechy budovy materskej školy je v neblahom stave, jej oprava je bezpodmienečne nutná. Radi by sme vítali všetok nezištnú finančnú i technickú pomoc odborníkov, súkromných podnikateľov


hore