Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Technické služby Gabčíkovo

Technické služby mesta Gabčíkovo je príspevková organizácia, ktorá vznikla na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 3.7.1992.

Hlavná činnosť príspevkovej organizácie spočíva v poskytovaní služieb verejnoprospešného charakteru, ktorá v sebe zahŕňa  hlavne nakladanie s odpadmi vznikajúcimi na území mesta Gabčíkovo. Nakladanie zahŕňa zber a transport odpadu a jeho následné zneškodnenie na skládke komunálneho odpadu. TS Gabčíkovo ďalej zabezpečuje separovaný zber odpadov na území mesta zberom plastov, skla.

Okrem odpadového hospodárstva v meste Gabčíkovo má TS Gabčíkovo za úlohu:  

 • kontrolu vykonávania činností na úseku údržby verejnej zelene mesta
 • údržbu miestnych komunikácií a chodníkov
 • údržbu verejného osvetlenia
 • údržbu mestského cintorína
 • spravovanie trhoviska, detských ihrísk, objektov mesta,

 

Prehľad činností TS Gabčíkovo

Odpadové hospodárstvo a čistenie mesta

 • zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických osôb,  podnikateľských subjektov, firiem a inštitúcií
 • pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre odvoz odpadov z domácností a podnikateľských subjektov,
 • zabezpečovanie činností súvisiacich s udržiavaním čistoty mesta, kontrola dostatočného počtu zberných nádob na území mesta,
 • odstraňovanie ilegálnych skládok odpadov v meste a v jeho okolí
 • organizovanie jarných a jesenných upratovaní v meste.

Verejná zeleň mesta

 • vykonávanie údržby a čistoty verejnej zelene

Údržba miestnych komunikácií

 • celoročná údržba miestnych komunikácií, oprava výtlkov, výmoľov, prepadov, obrubníkov, chodníkov, dopravných značení, a pod.
 • zimná údržba miestnych komunikácií (odhŕňanie snehu, posypzasnežených a zľadovatených miestnych komunikácií)

Údržba verejného osvetlenia mesta

 • oprava a údržba verejného osvetlenia,
 • priebežné vykonávanie opráv na základe hlásení občanov.                             

Správa a údržba mestského cintorína

 • správa a údržba mestského cintorína (odvoz odpadu, kosenie trávy, výsadba, orezávanie a výrub stromov, údržba chodníkov, oplotenia, domu smútku a pod.)
 • zabezpečenie prevádzky mestského cintorína

Všeobecné činnosti

 • prevádzka trhoviska,
 • údržba detských ihrísk, pieskovísk,
 • údržba mestského mobiliáru (lavičky, smetné koše a pod.),
 • výsadba a opatrovanie okrasných rastlín mesta
 • zabezpečenie vianočnej výzdoby mesta.

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu 

TS Gabčíkovo zabezpečuje zber komunálneho odpadu nasledovným spôsobom:

Odpad z rodinných domov sa zbiera každý druhý týždeň jeden krát (viď harmonogram odvozu) formou vyprázdnenia 110L smetnej (kuka) nádoby z pozinkovaného plechu a 120/240 litrových plastových nádob.

harmonogram

Technické služby Gabčíkovo si vyhradzuje právo k zmene odvozu komunálneho odpadu v prípade poruchy dopravných prostriedkov na odvoz komunálneho odpadu a ďaľších nepredvídateľných okolností.

Iné

Zber plastov z rodinných domov

Zber plastov z rodinných domov sa uskutočňuje vždy prvý utorok v aktuálnom mesiaci. 

Zber skla

Vyprázdnenie kontajnerov určených na zber skla sa uskutočňuje podľa potreby – naplnenosti kontajnera.

Zber textilu

Vyprázdnenie kontajnerov určených na zber skla je určený každý druhý týždeň resp. podľa potreby.

Ďalšie služby

Vývoz fekálií sa uskutočňuje do ČOV, podľa zmluvy uzatvorenou medzi Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. a TS Gabčíkovo.

Objednanie vývozu je možné nahlásiť osobne v kancelárii TS Gabčíkovo, alebo na nižšie uvedenom telefónnom čísle.

Cena 1 vývozu je:

 • pre fyzické osoby.............80,00 EUR
 • pre právnické osoby.........90,00 EUR

Kontakt

Sídlo spoločnosti:

Technické služby

Hlavná 1039/21

930 05 Gabčíkovo

IČO: 31826245

DIČ: 2021117131

Prevádzková doba:

Pondelok – štvrtok: 7.30–15.30 hod. 

Piatok: 7.30–15.00 hod.

Kontaktná osoba:

György Miklós – riaditeľ

Telefón: +421 315 594 113
e-mail: technickegabcikovo@gmail.com


hore