Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Základná škola

Prvý zachovaný písomný doklad, ktorý sme našli v archíve našej školy je – Triedny výkaz – školský rok 1938/39. Vtedy bola škola vedená ako jednotriedna štátna Ľudová škola v Beši. Vyučovací jazyk bol slovenský.  Z obdobia 2.sv.vojny sa dokumentácia nenašla, je pravdepodobné, ako spomínajú pamätníci,žeškolská dochádzka bola obnovená až novým školským rokom 1945/46.  V roku 1948 sa obecBeš premenovala na Gabčíkovo a z Ľudovej školy v Beši sa stala Národná škola v Gabčíkove. Počas svojej existencie naša škola prechádzala rôznymi premenami a prerodmi – z Ľudovej školy na Národnú školu,  Základnú deväťročnú školu a časom sa premenovala na Základnú školu Gabčíkovo.  Novú budovu postavenú v spoločnom areáli so ZŠ s VJM, škola  dostala do užívania v auguste 1985. Od  januára 1999 je škola samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy sa stalo mesto Gabčíkovo.

V súčasnosti má škola 10 tried, 176 žiakov a pracuje tu 20 pedagogických a 12 nepedagogických zamestnancov, ktorí majú pre svoju prácu veľmi dobré podmienky. Škola má vlastnú jedáleň, telocvičňu , slušne vybavené odborné učebne. V areáli školy sa namiesto  nevyhovujúceho športového ihriska začalo v januári 2016 budovať viacúčelové ihrisko s umelým povrchom.

Škola svojim žiakom ponúka:

  • kvalitnú výchovu a vzdelávanie
  • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov
  • špeciálne odborné učebne – počítačové učebne,  chemicko-fyzikálne laboratórium, kuchynku, knižnicu, dielňu
  • zavedenie IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu (6  interaktívnych tabúľ s pripojením na internet, 2 počítačové učebne )
  • rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch
  • možnosť absolvovať plavecký a lyžiarsky výcvik, školu v prírode
  • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni

Aktuálne informácie na www.zsgabcikovo.edu.sk


hore