Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Materská škola s VJM ulica Komenského

História materskej školy sa začala písať v roku 1971, kedy bola postavená nová, typizovaná, päťtriedna budova na ulici Komenského.

Materská škola  sa nachádza v centre mesta v účelovej budove na ulici Komenského v spoločnej budove s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským v peknom prírodnom prostredí.

Od roku 2002 zriaďovateľom Materskej školy s VJM – Óvoda, Komenského 1113, Gabčíkovo je Mesto Gabčíkovo.

Materská školaje 2 triednou MŠ s celodennou starostlivosťou. Skladá sa z 2 pavilónov, ktoré sú spojené spojovacou chodbou, ktorá slúži akojedáleň. V pravej časti pavilónu je umiestnená prvá trieda pre dvojročné až štvorročné deti, riaditeľňa a šatna pre zamestnancov. Druhá trieda pre päť až sedemročné  deti je umiestnená v ľavej časti pavilónu. Sociálne zariadenie má každý pavilón samostatné. Obidva pavilóny majú samostatné vchody a šatne. V hospodárskej časti školyje kuchyňa, sklady, práčovňa, kancelária vedúcejškolskej jedálne, zborovňa šatne prezamestnancov.

Okolie školy tvorí priestranný školský dvor vybavený preliezačkami, hojdačkami a pieskoviskom a dostatočným množstvom zelene. Súčasťou školy je i terasa.

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú 4 učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti – všetky majú stredné odborné vzdelanie, tri vysokoškolské.

O plynulú prevádzku materskej školy sa starajú siedmi prevádzkoví zamestnanci.

Výchovno-vzdelávacím jazykom je jazyk maďarský. MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2 do 7 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.

Deti sú rozdelené v 2 triedach podľa veku:
          Trieda č. 1:  2- 3-4 ročných detí
          Trieda č. 2:  5-6-7 ročných detí

Základným princípom nasej materskej školy je vytvorenie materskej školy s láskavou, citovo bohatou, rodinnou atmosférou, ktorá poskytuje pocit bezpečia, v korej skutočnosť, že centre jej činnosti je dieťa, sa objavuje tak, že dáva deťom držanie, samostatnosť. Každé dieťa sa dá vychovávať, rozvíjať berúc ohľad na jeho schopnosti  a je vychovávané, rozvíjané novými spoločenskými vzťahmi, čiže každým pracovníkom materskej školy. Nech každé dieťa spozná a pozná svoje hodnoty, ale nech cíti aj to, aké má nedostatky. Nech toto prijíma prirodzene a bez akékoľvek duševného napätia.

Spolupráca materskej školy s rodinou 

 • Udržiavanie aktívnych kontaktov MŠ s rodinou.
 • Plánovanie spoločných programov.
 • Deň otvorených dverí.
 • Rodinné návštevy.
 • Spoločné plánovanie výletov.
 • Informácia o tempe individuálneho vývoja detí.
 • Berieme na seba zodpovednosť, že sa budeme o deti starať, budeme ich chrániť, obklopíme ich láskou a pozornosťou podľa ich schopnosti.

Spolupráca materskej školy so základnou školou

 • Snažíme sa o obsažný každodenný vzťah, aby deti mohli neprerušene prestúpiť do školských spoločenstiev. Vzájomne poznáme svoje programy, výchovné cieľe, predstavy.
 • Snažíme sa o spoločne pripravované programy. Spoločne pripravované programy napomáhajú k vzájomnému poznávaniu učiteľov.

Vytvorenie zdravého spôsobu života

 • Cieľom výchovy k zdravému spôsobu života je vytváranie zdravých nárokov  na spôsob života, zabezpečenie telesného vývinu.
 • V záujme vytvorenia si nároku detí na čistotu pomáhame im splnením ich želaní a prosieb.
 • Snažíme sa presvedčiť rodičov, aby svoje deti obliekali vrstvovito podľa počasia a teploty v triede skupiny.
 • Individuálnymi a spoločnými pohybovými činnosťami slúžime rozvoju koordinácie pohybu detí.
 • Zabezpečíme pokojné podmienky oddychu (vetranie, ticho, rozprávka).
 • Zabezpečíme možnosť každodenného tréningu, pričom uprednostňujeme pobyt na čerstvom vzuchu.
 • Snažíme sa o vytvorenie dôverného, chápavého vzťahu, lebo to je základom starostlivosti.
 • Snažíme sa spoznať návyky prinesené z rodiny, preto sa k nim správame úprimne, vierohodne, ohľaduplne, aby cítili, že ich prijímame.
 • Pri vytváraní samostatnosti dodržujeme princíp postupnosti.
 • V období privykania osobným príkladom pomáhame v osvojení si správneho poradia návykov.
 • Individuálnymi a spoločnýni činnosťami slúžime rozvoju koordinácie pohybu detí.
 • Snažíme sa pochopiť dieťa – v prvom rade citovo.
 • Namiesto rozkazovania kladiene otázky.

Iné vzťahy materskej školy

 • V záujme sledovania telesného vývinu detí, za účelom prípadnej pomoci spolupracujeme s detským lekárom a detským zybným lekárom
 • Spolupráca pedagogicko-psychologickou poradňou

Obraz dieťaťa v našej materskej škole:

Naše deti by mali byť veselé, mali by sa s dôverou obracať k dospelým, nech si dlho uchovávajú svoj úprimný úsmev, s láskou sa obracali k druhým. Z vlastnej vôle, s radosťou sa zúčastňovali všetkých činností, a považovali ich za zaujímavú hru. Nech si zachovajú svoju úprimnú zvedavosť, udržiavajú a ochraňujú svoje prostredie. Nech sa smelo pýtajú, vyjadrujú svoje názory. Mali by vedieť využiť svoju slobodu vrámci ustanovizne, prejavovali potrebnú sebadisciplínu v rozličných situáciach. Mali by poznať a používať pravidlá slušnosti, príslušné svojmu veku. Mali by sa vedieť smiať, objavovať a diviť sa.

Zverjňované dolumenty ŠJ


hore