Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola

Nám. Svätej trojice 1042, 93005 Gabčíkovo

Kontakty:

Adresa: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Námestie Svätej trojice 1042, 93005 Gabčíkovo

Telefón: +421315594206

Mail: zusgabcikovo1@gmail.com

Web: www.zusgabcikovo.edupage.org

 

Riaditeľka: Mgr. Gabriela Vidová, DiS.art.

Počet žiakov : 227 
Odbory: hudobný, tanečný a výtvarný 
Počet učiteľov: 13

Počet správnych zamestnancov: 3

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola v Gabčíkove bola založená
1.9.1990 so 110 žiakmi. Na škole pôsobili 2 odbory: hudobný a výtvarný.
Na Výtvarnom odbore mali 30 žiakov, na hudobnom odbore 80 žiakov. Väčšina žiakov (90%) navštevovala prípravné a prvé ročníky prvého stupňa, ostatní žiaci pristúpili z hudobného kurzu, ktorý pôsobil pri miestnom kultúrnom stredisku. Od 1.9.2004 funguje na škole aj tanečný odbor. Dnes školu navštevuje 227 žiakov. Z toho na hudobnom odbore študuje 119 žiakov, na výtvarnom odbore 66 a na tanečnom odbore 42 žiakov.  

ZUŠ ako inštitúcia pre umelecko-estetické vzdelávanie detí od svojho pôsobenia prešla rôznymi zmenami. Jednak čo sa týka budovy, vybavenia školy učebnými pomôckami a jednak výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Škola sa stala viac autonómnym subjektom, ako bola v minulosti. Subjektom, ktorý má väčšiu mieru slobody v riadení, zodpovednosti za riešenie nových problémov či už právnych, pedagogických, ekonomických alebo sociálnych. 

Budova školy sa nachádza v centre mesta Gabčíkovo, v jednej prekrásnej, starej, adaptovanej budove. Kedysi sme výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovali v 4 miestnostiach s 2 internými a 6 externými učiteľmi. V našej škole sú vytvorené optimálne podmienky pre prácu učiteľov, kde vládne priaznivá priateľská atmosféra. Dnes máme k dispozícii 6 esteticky zariadených, výborne vybavených odborných učební pre hudobný odbor, 60 miestnu koncertnú sálu, 1 perfektne zariadenú tanečnú sálu, pre tanečníkov šatňu, 1 priestrannú a dobre vybavenú učebňu pre VO. Vybavenie školy neustále vylepšujeme. Za 29 rokov svojej existencie sa stala škola strediskom regionálnej kultúry so svojou malou koncertnou sálou a so svojimi špecializovanými učebňami. Naším hlavným cieľom je prilákať čím viacej detí, ktorým by sme chceli ukázať aké zaujímavé  môže byť hudobné, výtvarné a tanečné umenie. Deti budú mať možnosť obľúbiť si spomínané umenie a tým by sa šírilo a rozvíjalo aj umelecké vzdelanie mesta a súčasne aj celého regiónu Gabčíkova. Snažíme sa neustále zlepšovať kvalitu poskytovaného vzdelania a tak naplniť požiadavky a očakávania zákazníkov školy: žiakov, rodičov, odberateľov absolventov ako aj zriaďovateľa. 

Každoročne usporadúvame: 
Verejné koncerty s výstavou prác žiakov VO k Vianociam, ku dňu matiek, absolventský koncert. 
Interné koncerty podľa potreby, väčšinou mesačne. 
Verejné vystúpenia tanečného odboru viackrát do roka. 

Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania

V škole máme na každom odbore zriadené prípravné štúdium, ktorého dĺžka sú najviac dva roky. Na prípravný ročník nadväzuje základné štúdium, ktoré sa člení na: I. stupeň a II. stupeň.

 • I. stupeň základného štúdia sa člení na prvú časť, ktorá má štyri ročníky, a na druhú časť, ktorá má tiež štyri ročníky. Po absolvovaní prvej časti I. stupňa základného štúdia žiak získa primárne umelecké vzdelanie, po absolvovaní druhej časti I. stupňa základného štúdia žiak získa nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.
 • II. stupeň základného štúdia má štyri ročníky, ktorý nadväzuje na I. stupeň základného štúdia.
 • Na škole sme zriadili aj štúdium pre dospelých, dĺžka štúdia sú štyri roky.

Pedagogický zbor školy v školskom roku 2019/2020: 

 • Mgr. Vidová Gabriela, DiS.art. – riaditeľka, klavír, keyboard, zobcová flauta
 • Domonkos Gábor – gitara, husle 
 • Bc. Ilková Gabriela, DiS.art. – klavír, spev, zobcová flauta
 • Mészárosová Iveta, DiS.art. – klavír, keyboard 
 • Mgr. Szendi Anita – hudobná náuka, klavír 
 • Weiszová Alžbeta, DiS.art. – tanec 
 • Mgr.art. Ozsvald Anna – výtvarná výchova 
 • Banyák Jozef – bicie nástroje
 • Csiba Zsolt – tanec
 • Ladacsiová Monika – spev
 • Lohnerová Monika, DiS.art. – klavír, keyboard, zobcová flauta 
 • Mgr. Krausová Margita, DiS.art. – zobcová flauta, klavír 
 • Szabóová Adriana, DiS.art. – spev

Správni zamestnanci:

 • Nagyová Anikó – účtovníčka, mzdová účtovníčka
 • Mészárosová Lívia – upratovačka
 • Rákóczi Árpád – kurič, údržbár

hore