Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Základná škola s VJM Lászlóa Amadea

Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským v roku 2013 oslávila svoje 50. výročie. Budovy školy boli postavené a odovzdané v roku 1963. Našu školu  navštevujú aj deti z okolitých dedín: Dobrohošť, Vojka nad Dunajom, Bodíky, Trstená na Ostrove, Baka, Jurová a Ňárad.

V roku 2003, k 300. výročiu narodenia barokového básnika Lászlóa Amadea,  škole bol udelený čestný názov Základná škola Lászlóa Amadea. Barón László Amade bol rodákom obce.

Z finančných fondov Európskej únie v roku 2005 budovy základnej školy boli zrekonštruované. Všetky budovy dostali novú strechu, boli zateplené,  výplne otvorov boli vymenené na plastové. V pavilóne B bola obnovená kanalizácia a vo všetkých budovách boli zrekonštruované sociálne miestnosti. V roku 2006 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky z havarijného fondu pridelilo škole finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy telocvične.

Pri našej škole fungujú aj združenie „Pre naše deti„ a „Združenie maďarských rodičov“ . Tieto organizácie finančne podporujú rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy.

Vďaka rekonštrukciám naša škola má veľmi dobré materiálno-technické zabezpečenie,  máme výborne vybavené odborné učebne.

V našej škole sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces, ktorý zachováva národné hodnoty a tradície. Kľúčovú hodnotu  majú láska k vlasti a  materinského jazyka.

Na našej škole sú pravidelné pripomienkové dni – oslavy kultúrnych výročí -, vedomostné kvízy, školské a regionálne súťaže v matematike, v prednese poézie a prózy, športové turnaje. Veľký dôraz kladieme na prípravu našich talentovaných žiakov na okresné, krajské a celoštátne kolá rôznych súťaží.

Okrem výchovy a vzdelávania sa staráme o to, aby naši žiaci  správne využívali svoj  voľný čas - poskytujeme široký výber záujmových krúžkov. Každý rok organizujeme množstvo kultúrnych podujatí: návštevy divadiel, karneval, školské zájazdy a exkurzie. Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu sú plavecký a lyžiarsky výcvik. Naša škola štvrťročne vydáva aj školský časopis „ Nekem 8 „.

Naša škola je otvorenou inštitúciou pre verejnosť. Každý rok sa uskutočňuje Deň otvorených dverí, keď záujemcovia o našu školu nás môžu navštíviť. Úzko spolupracujeme so všetkými organizáciami a inštitúciami  mesta.

Za najväčšiu podporu našej školy sme vďační zriaďovateľovi našej školy – mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Gabčíkovo.

Kontakty:

ZŠ Lászlóa Amadea s VJM

Zriaďovateľ školy: Mesto Gabčíkovo

Riaditeľka školy: Mgr. Sebőová Renáta

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Lóránt Zalka

Adresa: Komenského 1081/1, 930 05 Gabčíkovo

Tel./fax: +421 315 594 115

E-mail: zs.amade.gabcikovo@gmail.com

Webová stránka školy: www.zsamade.com


hore